TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

WRZESIEŃ

1. Witaj szkoło! (02-06.09.2019 r.)

 • Ułatwianie dzieciom adaptacji w nowym środowisku;

 • integracja grupy;

 • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie;

 • kształtowanie nawyku porządku i właściwego zachowania;

 • dbanie o higienę i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy;

 • wdrażanie do przestrzegania regulaminu obowiązującego w świetlicy.

2. Ostrożności nigdy dość. (09-13.09.2019 r.)

 • Zapoznanie z pojęciami: droga, chodnik, jezdnia, sygnalizacja świetlna;

 • utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;

 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;

 • poznawanie najbliższego otoczenia szkoły;

 • wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

3. „Proszę”, „przepraszam”, „dziękuję” – wiele problemów rozwiązuje.

(16-20.09.2019 r.)

 • Wdrażanie i egzekwowanie używania zwrotów grzecznościowych;

 • uczenie właściwego zachowania się w sytuacjach wymagających kontaktów społecznych;

 • dostarczanie właściwych wzorów osobowych.

4. Jesień jako pora roku. (23-27.09.2019 r.)

 • Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody;

 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;

 • przybliżenie, przypomnienie wiedzy o jesieni poprzez czytanie wierszy, rozwiązywanie zagadek, rebusów, udział w konkursach;

 • przedstawienie za pomocą środków plastycznych prac, kompozycji jesiennych.

 

PAŹDZIERNIK

1. Dary jesieni z sadu i ogrodu, czyli smacznie, zdrowo, kolorowo.

(30.09-04.10.2019 r.)

 • Rozpoznawanie i nazywanie jesiennych warzyw i owoców;

 • omówienie charakterystycznych cech jesieni w sadzie i ogrodzie;

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie;

 • rozwijanie pomysłowości i fantazji dzieci.

2. Moja rodzina, mój dom. (07-11.10.2019 r.)

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia domu rodzinnego w życiu człowieka;

 • kształtowanie poczucia więzi z członkami rodziny i współodpowiedzialności za atmosferę domu rodzinnego;

 • bogacenie słownictwa dotyczącego rodziny;

 • kształtowanie właściwego stosunku do członków rodziny.

3. Święto Komisji Edukacji Narodowej. (14-18.10.2019 r.)

 • Uświadamianie roli i znaczenia zawodu nauczyciela;

 • wzmacnianie poczucia więzi z nauczycielem;

 • kształcenie umiejętności poprawnego wyrażania opinii, myśli.

4. Mój przyjaciel. (21-25.10.2019 r.)

 • Kształtowanie przekonań dotyczących pozytywnej wartości przyjaźni;

 • integracja grupy;

 • kształtowanie postaw koleżeństwa i opiekuńczości, bezinteresownej pomocy innym;

 • kształtowanie właściwego doboru koleżanek i kolegów oraz umiejętności samodoskonalenia – bycia dobrym kolegą;

 • wzmacnianie postaw koleżeńskich poprzez bliższe poznanie w zabawie;

 • wdrażanie do poszanowania „inności” koleżanek i kolegów.

 

LISTOPAD

1. Pamiętamy o tych, którzy odeszli. (28.10-01.11.2019 r.)

 • Uświadamianie dzieciom przemijania i konieczności pamiętania o tych, którzy odeszli;

 • kształtowanie potrzeby odwiedzania grobów, składania kwiatów i palenia zniczy;

 • wyrabianie szacunku dla powagi i smutku Święta Zmarłych;

 • kształcenie umiejętności zachowania się na cmentarzu, przestrzegania porządku.

2. Polska – moją Ojczyzną. (04-08.11.2019 r.)

 • Utrwalenie i poszerzenie wiadomości o Polsce;

 • kształtowanie patriotycznej postawy dzieci;

 • rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju;

 • kształtowanie szacunku i podziwu dla odwagi i waleczności żołnierzy.

3. Warszawa – stolicą Polski. (11-15.11.2019 r.)

 • Poszerzenie wiadomości o Warszawie;

 • rozbudzanie poczucia więzi z własnym narodem, krajem;

 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy;

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;

 • kształtowanie patriotycznej postawy dzieci;

 • rozbudzanie zainteresowań historią naszego kraju.

4.Moje hobby. (18-22.11.2019 r.)

 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań;

 • kształtowanie gustów, odczuwania potrzeby obcowania ze sztuką, rozwijania wrażliwości, spostrzegawczości, wytrwałości w pracy i wiary we własne siły;

 • wyrabianie wrażliwości estetycznej;

 • kształtowanie umiejętności wyboru ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego.

5. Poznajemy andrzejkowe tradycje. (25 -29.11.2019 r.)

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami andrzejkowymi;

 • integracja dzieci poprzez tworzenie warunków do wspólnych przeżyć;

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i ciekawego spędzania czasu wolnego;

 • rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.

 

GRUDZIEŃ

1. Mikołaj w świetlicy. (02-06.12.2019 r.)

 • Kształtowanie szacunku dla tradycji i obrzędów;

 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami mikołajkowymi;

 • modelowanie zdolności plastycznych;

 • kształcenie umiejętności poprawnego wyrażania myśli;

 • nauka organizacji zabawy.

2. Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy. (09-13.12.2019 r.)

 • Wzbogacanie wiadomości dzieci o przygotowaniach zwierząt do zimy;

 • uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w czasie zimy;

 • propagowanie postaw i zachowań zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej, dbałości o zdrowie i higienę;

 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.

3. Ubieramy drzewko radości. (16-20.12.2019 r.)

 • Poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce i innych krajach;

 • poznanie i wspólne przeżywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;

 • kształtowanie postawy współuczestnictwa w grupie;

 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci.

 

STYCZEŃ

1. Witaj Nowy Roku. (01-03.01.2020 r.)

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami sylwestrowo – noworocznymi;

 • kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się dzieci na temat wydarzeń z ich życia;

 • przygotowanie do zabaw tanecznych poprzez ćwiczenia przy muzyce;

 • kształcenie umiejętności pisania życzeń noworocznych.

2. Sporty zimowe – ich znaczenie dla zdrowia. (06-10.01.2020 r.)

 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;

 • wdrażanie do zabaw na świeżym powietrzu;

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;

 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i ciekawego spędzania czasu wolnego.

3. Zima jest piękna. (13-17.01.2019 r.)

 • Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących zimą w przyrodzie;

 • wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;

 • kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni;

 • wdrażanie do zabaw na świeżym powietrzu.

4. W karnawale jest wspaniale. (20-24.01.2020 r.)

 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dzieci;

 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w grupie;

 • wyrabianie wrażliwości estetycznej, staranności i dokładności;

 • wdrażanie do kulturalnego zachowania się na balu.

LUTY

1. Święto serc - Walentynki. (10-14.02.2020 r.)

 • uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć;

 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;

 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

2. Nasi czworonożni przyjaciele. (17-21.02.2020 r.)

 • Uwrażliwianie dzieci na potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół;

 • kształtowanie postawy bycia dobrym „panem”;

 • modelowanie zdolności ekspresyjnego wyrażania swoich myśli, uczuć bez użycia słów;

 • wdrażanie do uważnego oglądania, słuchania.

3. Komputer - wróg czy przyjaciel? Bezpieczeństwo w Internecie. (24-28.02.2020 r.)

 • poszerzanie wiadomości dotyczących funkcji Internetu;

 • przypomnienie korzyści płynących z prawidłowego korzystania z Internetu;

 • zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystania z Internetu;

 • uświadamianie wpływu „niebezpiecznych” stron na psychikę i zachowanie;

 • objawy uzależnienia od Internetu;

 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z Internetu;

 

MARZEC

1. Piła – moje miasto. (02-06.03.2020 r.)

 • Rozbudzanie zainteresowania historią naszego miasta;

 • budzenie uczucia dumy i przywiązania do swojego miasta i ziemi ojczystej;

 • rozbudzanie uczuć patriotycznych;

 • wprowadzanie dzieci w świat wydarzeń życia społecznego naszego miasta.

2. Paweł i Gaweł. Jak żyć w zgodzie z rówieśnikami. (09-13.03.2020 r.)

 • Kształtowanie przekonań dotyczących pozytywnej wartości przyjaźni;

 • kształtowanie postaw koleżeństwa i opiekuńczości, bezinteresownej pomocy innym;

 • integracja grupy;

 • wzmacnianie postaw koleżeńskich poprzez bliższe poznanie w zabawie;

3. W zdrowym ciele zdrowy duch. (16-20.03.2020 r.)

 • Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie fizyczne i psychiczne;

 • poszerzanie wiedzy dzieci nt. zasad higieny osobistej oraz sposobów dbania o czystość ciała;

 • utrwalanie nawyku zdrowego trybu życia poprzez sport na świeżym powietrzu;

nabywanie umiejętności zdrowej konkurencji.

 • wdrażanie do poszanowania „inności” koleżanek i kolegów.

4. Witaj wiosno. (23-27.03.2020 r.)

 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody;

 • kształcenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie;

 • uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu człowieka.

 

KWIECIEŃ

1. Z bohaterami bajek na wesoło. (30.03-03.04.2020 r.)

 • Rozbudzanie zainteresowań bajkami poprzez ich opowiadanie, czytanie
  i oglądanie;

 • uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć;

 • rozwijanie wyobraźni, kształcenie twórczego myślenia;

 • wywołanie przeżyć estetycznych i emocjonalnych;

 • zwrócenie uwagi dzieci na przyjaźń i jej znaczenie oraz zachowanie przyjazne dla nas i naszego otoczenia;

 • modelowanie zdolności plastycznych.

2. Wielkanoc – świętem wiosny i radości. (06-10.04.2020 r.)

 • Kształtowanie szacunku dla tradycji i obrzędów;

 • wzbogacanie wiadomości dzieci o tradycjach wielkanocnych;

 • integracja wychowanków poprzez tworzenie warunków do wspólnych przeżyć;

 • wdrażanie do zachowania porządku podczas zabawy;

 • modelowanie zdolności plastycznych.

3.W krainie fantazji. (13–17.04.2020 r.)

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej;

 • budzenie i rozwijanie zainteresowań;

 • kształtowanie umiejętności wyboru ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego;

 • rozwijanie wyobraźni.

4. Ziemia – naszym wspólnym domem. (20-24.04.2020 r.)

 • Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska;

 • kształtowanie świadomości ekologicznej i idei ochrony środowiska;

 • budzenie odpowiedzialności za warunki panujące w naszym środowisku;

 • kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie.

 

MAJ

1. Jesteśmy Polakami! (27.04-01.05.2020 r.)

 • Rozwijanie zainteresowania historią naszego kraju;

 • rozbudzanie uczuć patriotycznych;

 • poznanie ważnych postaci związanych z Konstytucją 3 Maja;

 • wdrażanie do uważnego słuchania;

2. Polscy olimpijczycy. (04-08.05.2019 r.)

 • Rozbudzanie zainteresowania historią igrzysk olimpijskich;

 • zapoznanie dzieci z największymi osiągnięciami polskich sportowców podczas igrzysk olimpijskich;

 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

3.Książka naszym przyjacielem. (11-15.05.2020 r.)

 • Wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek;

 • wdrażanie do racjonalnego, kulturalnego wykorzystania czasu wolnego;

 • budzenie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych;

 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci.

4. Nie daj się wciągnąć. (18–22.05.2020 r.)

 • Kształcenie umiejętności porozumiewania się oraz rozwiązywania problemów

i podejmowania decyzji zdrowotnych;

 • dostarczenie dzieciom podstawowych informacji nt. szkodliwości palenia tytoniu, picia alkoholu oraz używania narkotyków;

 • tworzenie atmosfery przyjaznej współpracy.

5. Dla Ciebie Mamo. (25-29.05.2020 r.)

 • Uświadamianie dzieciom znaczenia mamy w życiu człowieka;

 • pogłębianie szacunku, miłości i przywiązania do matki;

 • rozwijanie umiejętności dłuższych wypowiedzi na określony temat;

 • poszerzenie wiadomości o zawodach wykonywanych głównie przez kobiety.

 

CZERWIEC

1. Dzień pełen radości. (01– 05.06.2020 r.)

 • Zapoznanie i wdrażanie do przestrzegania praw i obowiązków dzieci;

 • poszerzanie wiadomości o życiu kolegów i koleżanek z różnych stron świata;

 • troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka;

 • rozbudzanie ciekawości poznawczej.

2. Przeczytaj, obejrzyj, posłuchaj. (08-12.06.2020 r.)

 • Budzenie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych;

 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci;

 • wdrażanie do racjonalnego, kulturalnego wykorzystania czasu wolnego.

3. Cały świat pachnie latem. (15-19.06.2020 r.)

 • Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody;

 • przybliżenie, przypomnienie wiedzy o lecie poprzez czytanie wierszy, rozwiązywanie zagadek i rebusów,

 • udział w konkursach;

 • kształcenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.

3. Wyjeżdżamy na wakacje. (22-26.06.2020 r.)

 • Bezpieczeństwo podczas różnego typu zabaw i zajęć;

 • wdrażanie do racjonalnego, kulturalnego wykorzystania czasu wolnego;

 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych;

 • poznawanie sposobów zdobywania różnego typu informacji.