Podstawa prawna :

  • Art.105 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz.59).

  • Ustawa z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017, poz.1260).

 

Cele i zadania świetlicy:

Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom z klas I-III zorganizowanej opieki wychowawczej, pomocy w nauce oraz odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

Do zadań świetlicy należy:

  • organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej;

  • organizowanie gier i zabaw ruchowych, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

  • odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań i uzdolnień, organizowanie zajęć w tym zakresie;

  • kształtowanie nawyków kultury życia codziennego;

  • kształtowanie nawyków higieny osobistej i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia;

  • rozwijanie samodzielności i samorządności oraz społecznej aktywności;

  • współdziałanie z rodzicami i nauczycielami uczniów korzystających ze świetlicy,

a także z pedagogiem, psychologiem szkolnym.

 

Organizacja pracy świetlicy:

1. Świetlica organizuje zajęcia w grupach wychowawczych;

2. Liczba wychowanków w grupie wynosi do 25 osób;

3. Świetlica jest czynna w godzinach od 6:45 do 9:45 i od 11:30 do 16:45;

4. Świetlica realizuje swoje zadania, ujęte w Planie Pracy Opiekuńczo -Wychowawczej Świetlicy na dany rok szkolny, w oparciu o Statut Szkoły i Program Wychowawczo – Profilaktyczny „Ku Wartościom”.

 

Zasady rekrutacji do świetlicy szkolnej:

1. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie klas I-III, dzieci rodziców pracujących, którzy nie mogą zapewnić opieki w czasie wolnym od lekcji.

2. W uzasadnionych przypadkach ze świetlicy mogą korzystać także uczniowie rodziców niepracujących oraz uczniowie klas IV-VIII.

3. Przyjęcie dzieci do świetlicy następuje na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/ prawnych opiekunów składanego corocznie.

4. Zgłoszenia do świetlicy dokonują rodzice/prawni opiekunowie w terminie do 10 września danego roku szkolnego (formularz zgłoszenia - do pobrania w świetlicy).

5. Kwalifikację i przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą: wicedyrektor szkoły oraz nauczyciele -wychowawcy świetlicy.

6. Wszelkie sprawy sporne związane z przyjęciem dziecka do świetlicy rozstrzyga Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile.

 

Zasady bezpieczeństwa – odbieranie dzieci ze świetlicy szkolnej.

1. Nauczyciel – wychowawca każdorazowo odnotowuje godzinę przyjścia i wyjścia ucznia ze świetlicy szkolnej.

2. Dzieci 6-letnie nie mogą samodzielnie opuszczać świetlicy szkolnej. Uczniowie sześcioletni są przyprowadzani i odbierani ze świetlicy wyłącznie przez rodziców / prawnych opiekunów lub osoby przez nich wskazane w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” (osoby te muszą mieć ukończone co najmniej 10 lat) – załącznik 1.

3. Uczniowie, którzy ukończyli 7 lat opuszczają świetlicę zgodnie z „Oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów o formie powrotu dziecka do domu” – załącznik 2.

4. Wypełnione „Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o formie powrotu dziecka do domu” – załącznik 2 – zbierane jest przez wychowawców klas I – III i w przypadku zaznaczenia informacji o uczęszczaniu dziecka do świetlicy, wychowawca przekazuje kserokopię wychowawcom świetlicy.

5. W przypadku uczniów II etapu edukacyjnego zapisanych do świetlicy wypełnione „Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o formie powrotu dziecka do domu” – załącznik 2 – rodzice przekazują wychowawcom świetlicy.

W przypadku, gdy w wyznaczonym czasie pracy świetlicy szkolnej, uczeń nie zostanie odebrany ze świetlicy szkolnej zgodnie z oświadczeniem rodziców/prawnych opiekunów, wychowawca podejmuje próbę skontaktowania się z nimi. Przy braku możliwości nawiązania kontaktu i przedłużającej się nieobecności rodziców / prawnych opiekunów, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, zawiadamia policję, podając dane osobowe dziecka i rodziców/ prawnych opiekunów.

Załączniki:

- załącznik 1 – „Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej”;
- załącznik 2 - „Oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów o formie powrotu dziecka do domu”