Informacja dla Rodziców i Wychowawców dotycząca realizacji projektu edukacyjnego

w roku szkolnym 2017 / 2018 

  

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku na gimnazja nałożono obowiązek zorganizowania pracy metodą zespołowego projektu edukacyjnego, którego ukończenie potwierdza się wpisem na świadectwie ukończenia gimnazjum  

 

Zasady i warunki realizacji projektu edukacyjnego dostępne są na stronie internetowej szkoły oraz w bibliotece szkolnej (do pobrania przez wychowawców) 

  

Propozycje tematyki projektu zawiera zał. nr1, wychowawca zobowiązany jest do zapoznania Rodziców i Uczniów swojej klasy z powyższym załącznikiem. 

  

Uczeń może wybrać interesujący go temat spośród proponowanych (może również podać temat projektu sponsorowanego - jeśli realizuje go od bieżącego roku szkolnego).  

  

Wychowawca zobowiązany jest do wypełnienia stosownej dokumentacji projektu w wyznaczonym terminie (załącznik nr 2 i nr 3 do koordynatora projektów szkolnych, kopie zostawia sobie w celu monitorowania pracy wychowanków).  

 

Realizacja projektu edukacyjnego w klasach pierwszych odbywać się będzie w II półroczu obecnego roku szkolnego. Uczniowie, którzy z różnych przyczyn nie zrealizowali projektu w roku ubiegłym są zobowiązani zrobić to w I półroczu.

 

 

TEMATY PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

 

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

 

W bieżącym roku szkolnym projekty edukacyjne będą prowadzone w 6 grupach projektowych.

 

 

1.

Jak oszukać ludzkie oko?

p. Agnieszka Grala-Wieczorek

2.

Olimpijczycy polscy.

p. Katarzyna Chwiłowicz

3.

Co wiemy o prawach dziecka?

p. Katarzyna Kazała

4.

Zainteresowania naszych rówieśników w ujęciu statystycznym.

p. Elżbieta Lach

5.

Jak zdrowy styl życia wpływa na zdrowie fizyczne i psychiczne?

p. Izabela Wieczorkiewicz

6.

Jak widzę Igrzyska Olimpijskie za 100 lat?

p. Wojciech Ksyta

 

 

 

  

Agnieszka Grala-Wieczorek 

Koordynator projektów edukacyjnych 

  

  

REGULAMIN PROJEKTU

 

 

PRZYSTĄPILIŚMY JUŻ DO NASTĘPUJĄCYCH PROJEKTÓW:

 

E-AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI

e-Akademia Przyszłości to ponadregionalny program rozwijania kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT), języków obcych i przedsiębiorczości. Jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Działania 3.3. – Poprawa jakości kształcenia z Poddziałania 3.3.4. – Modernizacja treści i metod kształcenia.

Skierowany jest do uczniów i nauczycieli szkół gimnazjalnych na terenie całej Polski. Weźmie w nim udział 200 gimnazjów, 1500 nauczycieli oraz 15000 uczniów klas 1. rozpoczynających naukę w roku szkolnym 2010/2011.

Projekt będzie realizowany w szkołach przez 3 lata – od 1 września 2010 roku do końca roku szkolnego 2012/2013.

 

Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT...

Uczniowie naszej szkoły w wyniku rekrutacji zostali zakwalifikowani do projektu „Z fizyką, matematyką i przedsiębiorczością zdobywamy świat”. Projekt jest adresowany do 1920 uczniów klas pierwszych z 90 gimnazjów województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Partnerstwo realizujące projekt tworzą Uniwersytet Szczeciński oraz COMBIDATA Poland sp. z o.o.W naszej szkole utworzone zostały dwie grupy projektowe liczących po 10 uczniów. Działania projektowe mają na celu rozwój kompetencji uczniów w zakresie matematyki, fizyki i wykorzystania ich w praktyce. Projekt będzie trwał do 2012r.

 

AKADEMIA UCZNIOWSKA. PROJEKTY MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Program opiera się przede wszystkim na prowadzeniu zajęć dodatkowych w postaci szkolnych kół naukowych z zakresu przedmiotów matematyczno - przyrodniczych. Podczas zajęć gimnazjaliści będą planować i przeprowadzać, zgodnie z procedurą naukową, obserwacje, eksperymenty i projekty zespołowe.

 

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE KLUCZEM DO SUKCESU

WIELKOPOLSKIEGO GIMNAZJALISTY

To projekt do którego przystąpiliśmy w ramach wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępnie do edukacji oraz zmniejszenia różnic w jakości usług edukacyjnych. Projekt jest skierowany do 64 szkół, czyli do około 2000 uczniów i 256 nauczycieli języka polskiego, matematyki, fizyki i chemii. Instytucją odpowiedzialną za realizację tego projektu jest CDN w Pile.

 

PATRZ I ZMIENIAJ

W projekcie wykorzystujemy filmy dokumentalne przedstawiające najważniejsze zagadnienia współczesnego świata (prawa człowieka, nierówności społeczne, demokracja, handel międzynarodowy) i ukazujące, w jaki sposób codzienne wybory Polaków wpływają na życie ludzi w innych regionach świata. Celem programu Patrz i zmieniaj jest kształtowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za kształt dzisiejszego świata i zachęcanie ich do osobistego zaangażowania na rzecz jego zmiany