SzkołaŚwietlica szkolnaTematyka zajęć świetlicowych

Tematyka zajęć świetlicowych

TEMATYKA ZAJĘĆ WYCHOWAWCZO – DYDAKTYCZNYCH
W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

WRZESIEŃ

 

1. Witaj szkoło! (03-07.09.2018 r.)

 • Ułatwianie dzieciom adaptacji w nowym środowisku;
 • integracja grupy;
 • kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie;
 • kształtowanie nawyku porządku i właściwego zachowania;
 • dbanie o higienę i estetyczny wygląd pomieszczeń świetlicy;
 • wdrażanie do przestrzegania regulaminu obowiązującego w świetlicy.

2. Ostrożności nigdy dość. (10-14.09.2018 r.)

 • Zapoznanie z pojęciami: droga, chodnik, jezdnia, sygnalizacja świetlna;
 • utrwalanie zasad bezpiecznego poruszania się po drodze;
 • przestrzeganie przepisów ruchu drogowego;
 • poznawanie najbliższego otoczenia szkoły;
 • wdrażanie dzieci do kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych.

3. „Proszę”, „przepraszam”, „dziękuję” – wiele problemów rozwiązuje.

(17-21.09.2018 r.)

 • Wdrażanie i egzekwowanie używania zwrotów grzecznościowych;
 • uczenie właściwego zachowania się w sytuacjach wymagających kontaktów społecznych;
 • dostarczanie właściwych wzorów osobowych.

4. Jesień jako pora roku.   (24-28.09.2018 r.)

 • Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie;
 • przybliżenie, przypomnienie wiedzy o jesieni poprzez czytanie wierszy, rozwiązywanie zagadek, rebusów, udział w konkursach;
 • przedstawienie za pomocą środków plastycznych prac, kompozycji jesiennych.

 

PAŹDZIERNIK

 

1. Dary jesieni z sadu i ogrodu, czyli smacznie, zdrowo, kolorowo.

(01-05.10.2018 r.)

 • Rozpoznawanie i nazywanie jesiennych warzyw i owoców;
 • omówienie charakterystycznych cech jesieni w sadzie i ogrodzie;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie;
 • rozwijanie pomysłowości i fantazji dzieci.

2. Święto Komisji Edukacji Narodowej. (08-12.10.2018 r.)

 • Uświadamianie roli i znaczenia zawodu nauczyciela;
 • wzmacnianie poczucia więzi z nauczycielem;
 • kształcenie umiejętności poprawnego wyrażania opinii, myśli.

3. Moja rodzina, mój dom. (15-19.10.2018 r.)

 • Uświadomienie dzieciom znaczenia domu rodzinnego w życiu człowieka;
 • kształtowanie poczucia więzi z członkami rodziny i współodpowiedzialności za atmosferę domu rodzinnego;
 • bogacenie słownictwa dotyczącego rodziny;
 • kształtowanie właściwego stosunku do członków rodziny.

4. Mój przyjaciel. (22-26.10.2018 r.)

 • Kształtowanie przekonań dotyczących pozytywnej wartości przyjaźni;
 • integracja grupy;
 • kształtowanie postaw koleżeństwa i opiekuńczości, bezinteresownej pomocy innym;
 • kształtowanie właściwego doboru koleżanek i kolegów oraz umiejętności samodoskonalenia – bycia dobrym kolegą;
 • wzmacnianie postaw koleżeńskich poprzez bliższe poznanie w zabawie;
 • wdrażanie do poszanowania „inności” koleżanek i kolegów.

 

LISTOPAD

 

1. Pamiętamy o tych, którzy odeszli. (29.10-02.11.2018 r.)

 • Uświadamianie dzieciom przemijania i konieczności pamiętania o tych, którzy odeszli;
 • kształtowanie potrzeby odwiedzania grobów, składania kwiatów i palenia zniczy;
 • wyrabianie szacunku dla powagi i smutku Święta Zmarłych;
 • kształcenie umiejętności zachowania się na cmentarzu, przestrzegania porządku.

2. Polska – moją Ojczyzną. 100-lecie odzyskania niepodległości. (05-09.11.2018 r.)

 • Utrwalenie i poszerzenie wiadomości o Polsce;
 • kształtowanie patriotycznej postawy dzieci;
 • rozwijanie zainteresowań historią naszego kraju;
 • kształtowanie szacunku i podziwu dla odwagi i waleczności żołnierzy.

3. Warszawa – stolicą Polski. (12-16.11.2018 r.)

 • Poszerzenie wiadomości o Warszawie;
 • rozbudzanie poczucia więzi z własnym narodem, krajem;
 • kształtowanie umiejętności wykorzystywania zdobytej wiedzy;
 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania;
 • kształtowanie patriotycznej postawy dzieci;
 • rozbudzanie zainteresowań historią naszego kraju.

4.Moje hobby. (19-23.11.2018 r.)

 • Budzenie i rozwijanie zainteresowań;
 • kształtowanie gustów, odczuwania potrzeby obcowania ze sztuką, rozwijania wrażliwości, spostrzegawczości, wytrwałości w pracy i wiary we własne siły;
 • wyrabianie wrażliwości estetycznej;
 • kształtowanie umiejętności wyboru ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego.

5. Poznajemy andrzejkowe tradycje. (26 -30.11.2018 r.)

 • Zapoznanie dzieci ze zwyczajami andrzejkowymi;
 • integracja dzieci poprzez tworzenie warunków do wspólnych przeżyć;
 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i ciekawego spędzania czasu wolnego;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych i manualnych.

 

GRUDZIEŃ

 

1. Mikołaj w świetlicy. (03-07.12.2018 r.)

 • Kształtowanie szacunku dla tradycji i obrzędów;
 • zapoznanie dzieci ze zwyczajami mikołajkowymi;
 • modelowanie zdolności plastycznych;
 • kształcenie umiejętności poprawnego wyrażania myśli;
 • nauka organizacji zabawy.

2. Przygotowanie ludzi i zwierząt do zimy. (10-14.12.2018 r.)

 • Wzbogacanie wiadomości dzieci o przygotowaniach zwierząt do zimy;
 • uświadamianie konieczności niesienia pomocy zwierzętom w czasie zimy;
 • propagowanie postaw i zachowań zmierzających do podniesienia sprawności fizycznej, dbałości o zdrowie i higienę;
 • kształtowanie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.

3. Ubieramy drzewko radości. (17-21.12.2018 r.)

 • Poznanie zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce i innych krajach;
 • poznanie i wspólne przeżywanie tradycji Świąt Bożego Narodzenia;
 • kształtowanie postawy współuczestnictwa w grupie;
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci.

 

STYCZEŃ

 

1. Witaj Nowy Roku. (01-04.01.2019 r.)

 • Zapoznanie dzieci z tradycjami sylwestrowo – noworocznymi;
 • kształtowanie umiejętności swobodnego wypowiadania się dzieci na temat wydarzeń z ich życia;
 • przygotowanie do zabaw tanecznych poprzez ćwiczenia przy muzyce;
 • kształcenie umiejętności pisania życzeń noworocznych.

2. Sporty zimowe – ich znaczenie dla zdrowia. (07-11.01.2019 r.)

 • Wdrażanie do zachowania zasad bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
 • wdrażanie do zabaw na świeżym powietrzu;
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej;
 • kształtowanie umiejętności wspólnej zabawy i ciekawego spędzania czasu wolnego.

3. Zima jest piękna. (28.01-01.02.2019 r.)

 • Kształcenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących zimą w przyrodzie;
 • wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych;
 • kształtowanie twórczej ekspresji i rozbudzanie wyobraźni;
 • wdrażanie do zabaw na świeżym powietrzu.

 

LUTY

1. W karnawale jest wspaniale. (04-08.02.2019 r.)

 • Rozwijanie pomysłowości i wyobraźni dzieci;
 • wdrażanie do zgodnego współdziałania w grupie;
 • wyrabianie wrażliwości estetycznej, staranności i dokładności;
 • wdrażanie do kulturalnego zachowania się na balu.

2. Święto serc - Walentynki. (11-15.02.2019 r.)

 • uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć;
 • rozwijanie wyobraźni i pomysłowości dzieci;
 • rozwijanie umiejętności plastycznych.

3. Nasi czworonożni przyjaciele. (18-22.02.2019 r.)

 • Uwrażliwianie dzieci na potrzeby naszych czworonożnych przyjaciół;
 • kształtowanie postawy bycia dobrym „panem”;
 • modelowanie zdolności ekspresyjnego wyrażania swoich myśli, uczuć bez użycia słów;
 • wdrażanie do uważnego oglądania, słuchania.

4. Komputer - wróg czy przyjaciel? Bezpieczeństwo w Internecie. (25.02-01.03.2019 r.)

 • poszerzanie wiadomości dotyczących funkcji Internetu;
 • przypomnienie korzyści płynących z prawidłowego korzystania z Internetu;
 • zapoznanie z zagrożeniami związanymi z korzystania z Internetu;
 • uświadamianie wpływu „niebezpiecznych” stron na psychikę i zachowanie;
 • objawy uzależnienia od Internetu;
 • wdrażanie do bezpiecznego korzystania z Internetu;

 

MARZEC

 

1. Piła – moje miasto. (04-08.03.2019 r.)

 • Rozbudzanie zainteresowania historią naszego miasta;
 • budzenie uczucia dumy i przywiązania do swojego miasta i ziemi ojczystej;
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych;
 • wprowadzanie dzieci w świat wydarzeń życia społecznego naszego miasta.

2. Paweł i Gaweł. Jak żyć w zgodzie z rówieśnikami. (11-15.03.2019 r.)

 • Kształtowanie przekonań dotyczących pozytywnej wartości przyjaźni;
 • kształtowanie postaw koleżeństwa i opiekuńczości, bezinteresownej pomocy innym;
 • integracja grupy;
 • wzmacnianie postaw koleżeńskich poprzez bliższe poznanie w zabawie;
 • wdrażanie do poszanowania „inności” koleżanek i kolegów.

3. Witaj wiosno. (18-22.03.2019 r.)

 • Rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • kształcenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie;
 • uświadomienie dzieciom znaczenia przyrody w życiu człowieka.

4. W zdrowym ciele zdrowy duch. (25-29.03.2019 r.)

 • Wdrażanie do dbałości o własne zdrowie fizyczne i psychiczne;
 • poszerzanie wiedzy dzieci nt. zasad higieny osobistej oraz sposobów dbania o czystość ciała;
 • utrwalanie nawyku zdrowego trybu życia poprzez sport na świeżym powietrzu;

nabywanie umiejętności zdrowej konkurencji.

 

KWIECIEŃ

 

1. Z bohaterami bajek na wesoło. (01-05.04.2019 r.)

 • Rozbudzanie zainteresowań bajkami poprzez ich opowiadanie, czytanie
  i oglądanie;
 • uczenie rozpoznawania i nazywania uczuć;
 • rozwijanie wyobraźni, kształcenie twórczego myślenia;
 • wywołanie przeżyć estetycznych i emocjonalnych;
 • zwrócenie uwagi dzieci na przyjaźń i jej znaczenie oraz zachowanie przyjazne dla nas i naszego otoczenia;
 • modelowanie zdolności plastycznych.

 

 

2.W krainie fantazji. (08 – 12.04.2019 r.)

 • Rozbudzanie ciekawości poznawczej;
 • budzenie i rozwijanie zainteresowań;
 • kształtowanie umiejętności wyboru ciekawego sposobu spędzania czasu wolnego;
 • rozwijanie wyobraźni.

3. Wielkanoc – świętem wiosny i radości. (15-19.04.2019 r.)

 • Kształtowanie szacunku dla tradycji i obrzędów;
 • wzbogacanie wiadomości dzieci o tradycjach wielkanocnych;
 • integracja wychowanków poprzez tworzenie warunków do wspólnych przeżyć;
 • wdrażanie do zachowania porządku podczas zabawy;
 • modelowanie zdolności plastycznych.

4. Ziemia – naszym wspólnym domem. (22-26.04.2019 r.)

 • Rozwijanie i kształtowanie wrażliwości na problemy środowiska;
 • kształtowanie świadomości ekologicznej i idei ochrony środowiska;
 • budzenie odpowiedzialności za warunki panujące w naszym środowisku;
 • kształtowanie odpowiedzialności za własne zachowanie.

 

MAJ

 

1. Jesteśmy Polakami!  (29.04-03.05.2019 r.)

 • Rozwijanie zainteresowania historią naszego kraju;
 • rozbudzanie uczuć patriotycznych;
 • poznanie ważnych postaci związanych z Konstytucją 3 Maja;
 • wdrażanie do uważnego słuchania;

2. Polscy olimpijczycy. (06-10.05.2019 r.)

 • Rozbudzanie zainteresowania historią igrzysk olimpijskich;
 • zapoznanie dzieci z największymi osiągnięciami polskich sportowców podczas igrzysk olimpijskich;
 • rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

3.Książka naszym przyjacielem. (13-17.05.2019 r.)

 • Wyrabianie nawyku szanowania i oddawania książek;
 • wdrażanie do racjonalnego, kulturalnego wykorzystania czasu wolnego;
 • budzenie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci.

4. Dla Ciebie Mamo. (20-24.05.2019 r.)

 • Uświadamianie dzieciom znaczenia mamy w życiu człowieka;
 • pogłębianie szacunku, miłości i przywiązania do matki;
 • rozwijanie umiejętności dłuższych wypowiedzi na określony temat;
 • poszerzenie wiadomości o zawodach wykonywanych głównie przez kobiety.

5. Dzień pełen radości. (27 – 31.05.2019 r.)

 • Zapoznanie i wdrażanie do przestrzegania praw i obowiązków dzieci;
 • poszerzanie wiadomości o życiu kolegów i koleżanek z różnych stron świata;
 • troska o psychiczne i fizyczne zdrowie dziecka;
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej.

 

CZERWIEC

1. Przeczytaj, obejrzyj, posłuchaj. (03-07.06.2019 r.)

 • Budzenie i pogłębianie zainteresowań czytelniczych;
 • rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dzieci;
 • wdrażanie do racjonalnego, kulturalnego wykorzystania czasu wolnego.

 

2. Cały świat pachnie latem. (10-14.06.2019 r.)

 • Kształtowanie wrażliwości na piękno przyrody;
 • przybliżenie, przypomnienie wiedzy o lecie poprzez czytanie wierszy, rozwiązywanie zagadek i rebusów,
 • udział w konkursach;
 • kształcenie umiejętności dostrzegania zmian zachodzących w przyrodzie.

3. Wyjeżdżamy na wakacje. (17-21.06.2019 r.)

 • Bezpieczeństwo podczas różnego typu zabaw i zajęć;
 • wdrażanie do racjonalnego, kulturalnego wykorzystania czasu wolnego;
 • kształtowanie umiejętności wypowiadania się i słuchania innych;
 • poznawanie sposobów zdobywania różnego typu informacji.