SzkołaPrawa i obowiązki

Prawa i obowiązki

Prawa ucznia

1.      Uczeń ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny umysłowej;
 • pełnej opieki wychowawczej oraz zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przed przemocą fizyczną i psychiczną;
 • poszanowania swej godności, przekonań i własności;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
 • rozwijania zainteresowań i talentów;
 • obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
 • jednorazowego poprawienia oceny na wyższą w terminie nie dłuższym niż 14 dni (od momentu jej poznania) w formie uzgodnionej z nauczycielem;
 • uzyskania dodatkowej pomocy w nauce w terminie uzgodnionym z nauczycielem, jeśli napotka na trudności w opanowaniu materiału;
 • informacji, z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie pisemnego sprawdzianu obejmującego więcej niż trzy ostatnie tematy. Sprawdzian taki może być tylko jeden w ciągu dnia i tylko w przypadku, gdy został wcześniej zaznaczony w dzienniku. Liczba sprawdzianów w ciągu tygodnia nie może być większa niż trzy;
 • wykorzystania w pełni na wypoczynek przerw międzylekcyjnych, a na okres świąt kalendarzowych i ferii zwolnienia z zadań domowych;
 • bieżącej informacji o ocenach z poszczególnych przedmiotów. W przypadku otrzymania śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny wystawionej niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny uczeń lub jego rodzice mają prawo do odwołania się do dyrektora szkoły, który może spowodować ponowne sprawdzenie wiadomości lub ponowne  ustalenie oceny zachowania  zgodnie  z przyjętymi  w  szkole ustaleniami w tym zakresie;
 • korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
 • wpływania na życie szkoły  poprzez działalność  samorządową i zrzeszanie  się  w  organizacjach działających w   szkole;
 • dobrowolnego uczestniczenia w pracy kół zainteresowań i różnego rodzaju formach zajęć pozalekcyjnych. Uczestniczenie w różnych formach zajęć pozalekcyjnych odbywa się za wiedzą i zgodą rodziców, a w różnych formach zajęć pozaszkolnych, dodatkowo, za wiedzą i zgodą dyrektora szkoły;
 • korzystania z wycieczek, obozów i innych imprez organizowanych przez szkołę za wiedzą i zgodą rodziców oraz dyrektora szkoły;
 • korzystania z opieki lekarskiej sprawowanej przez szkolną służbę zdrowia;
 • zwracania się do Samorządu Uczniowskiego, wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły  we  wszystkich  istotnych  sprawach  i  uzyskiwania od nich  pomocy w trudnych sytuacjach życiowych;
 • korzystania w określonych warunkach ze stypendiów i zapomóg;
 • nauczania indywidualnego ze względu na stan zdrowia w przypadkach orzeczonych przez lekarza i publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne;
 • nauki religii w szkole na podstawie deklaracji ustnej rodziców;
 • organizowania poprzez działalność samorządową, pod opieką wychowawcy, imprez klasowych i szkolnych, których wykaz zawarty jest w planie pracy szkoły.

 

Obowiązki ucznia

1. Uczeń ma obowiązek  przestrzegać postanowień  zawartych w Statucie Szkoły i w „Regulaminie Szkoły”, a zwłaszcza:

 • przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły;
 • szanować i ochraniać przekonania i własność innych osób;
 • przeciwstawiać się przejawom brutalności;
 • dbać o bezpieczeństwo, zdrowie własne i swoich kolegów;
 • dbać o dobro, ład i porządek w szkole;
 • brać aktywny udział w lekcjach oraz uzupełniać braki wynikające z absencji, prowadzić starannie zeszyt i wykonywać prace domowe zgodnie z wymaganiami nauczyciela przedmiotu zawartymi w karcie wymagań przedmiotowych;
 • nie spóźniać się, nie opuszczać zajęć lekcyjnych; każdą nieobecność usprawiedliwiać pisemnie u wychowawcy klasy z podaniem konkretnej daty, w ciągu 7 dni po powrocie do szkoły;
 • szanować symbole narodowe, dbać o honor szkoły i współdziałać w tworzeniu jej autorytetu;
 • przestrzegać regulaminów pomieszczeń szkolnych wynikających ze specyfiki ich przeznaczenia (sale lekcyjne, świetlica, stołówka, biblioteka, szatnie, sale gimnastyczne);
 • szanować sprzęt szkolny oraz wyposażenie klas i innych pomieszczeń; za wyrządzoną szkodę odpowiadają materialnie rodzice ucznia bądź uczniów, którzy ją spowodowali;
 • pełnić dyżury w salach lekcyjnych; dbać o ich przygotowanie do lekcji i kontrolować stan po skończonych zajęciach;
 • zostawiać okrycia wierzchnie w szatni; dyrektor szkoły określa sposób otwierania i zamykania szatni; w szatni  nie  wolno przebywać dłużej niż wymaga tego zmiana odzieży;
 • posiadać przy sobie „Zeszyt do korespondencji z rodzicami”;
 • stosować ustalone zasady korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych, a zwłaszcza:
  a) wyłączać telefon w czasie zajęć edukacyjnych;
  b) korzystać z telefonu i innego urządzenia elektronicznego tylko w czasie przerw, w nagłych wypadkach, nie afiszować się nim, nie robić zdjęć, nie filmować, nie nagrywać, itp.

2. Uczniom zabrania się wnoszenia na teren  szkoły  środków  zagrażających życiu  i  zdrowiu.

3. Uczniowie nie mogą opuszczać terenu szkoły podczas przerw.

4. Zwolnienie z lekcji może nastąpić wyłącznie na pisemną lub osobistą prośbę rodzica.

 

Tematy pokrewne