SzkołaNagrody i kary

Nagrody i kary

Nagrody uczniów

1. Uczeń może otrzymać nagrodę za:

 • wyniki w nauce;
 • wzorową postawę uczniowską (wywiązywanie się z „Umowy”);
 • udział w konkursach na szczeblu szkoły i poza szkołą;
 • osiągnięcia sportowe;
 • pracę na rzecz szkoły i środowiska.

2. Uczeń może otrzymać następujące nagrody:

 • pochwałę udzieloną przez wychowawcę, dyrektora szkoły wobec uczniów klasy lub całej szkoły;
 • nagrodę Rady Pedagogicznej w formie dyplomu lub listu pochwalnego;
 • nagrodę w formie upominku od Rady Rodziców przyznaną na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora, przedstawicieli czy opiekunów organizacji uczniowskich i kół zainteresowań;
 • wpisanie jego nazwiska w Kronice Szkoły;
 • umieszczenie jego nazwiska w gablocie „Uczniowie na Medal”  za to, że:
  a) w klasach I – III uzyskał najwyższą ocenę zachowania – „Jest wspaniale!” (ocenę wystawia się  poprzez: wypełnienie  karty samooceny przez ucznia i nauczyciela  na  końcu  roku szkolnego) oraz zgodnie  z  wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
  b) jego  wiadomości  i  umiejętności  z zakresu  edukacji  wczesnoszkolnej  są  zgodne z wymaganiami programowymi na  każdym  etapie kształcenia  (czyta  płynnie,  poprawnie  i  wyraziście;  rozumie  cicho czytany tekst; pisze poprawnie pod względem ortograficznym i gramatycznym; pisze czytelnie i  estetycznie;  sprawnie  liczy i  poprawnie rozwiązuje zadania tekstowe; ma  bogatą wiedzę  ze środowiska społeczno –      przyrodniczego; wykazuje   się  dużymi  umiejętnościami  z  języka angielskiego;  wykazuje duże zaangażowanie na zajęciach artystycznych;  estetycznie wykonuje prace plastyczne i techniczne; bierze aktywny  udział  w  zajęciach  ruchowych);
 • umieszczenie jego nazwiska w gablocie „Uczniowie na Medal” oraz nagrodzenie specjalną plakietką „Uczeń na Medal” w barwach i z logo szkoły za to, że:
  a) w klasach IV – VI uzyskał na I semestr średnią ocen 5,0 i wzorowe lub bardzo dobre zachowanie, a na koniec roku szkolnego średnią ocen co najmniej 5,2 i wzorowe zachowanie;
  b) nie otrzymał na I semestr i na świadectwie promocyjnym ze wszystkich przedmiotów oceny niższej niż dobra;
 • nagrodę książkową, jeśli uzyskał tytuł „Uczeń na Medal” w klasach I – VI;
 • zdobycie tytułu „Prymus Szkoły” oraz specjalnej statuetki „Prymus Szkoły” za to, że:
  a) jest uczniem klasy VI;
  b) uzyskał tytuł „Uczeń na Medal”;
  c) uzyskał najwyższą średnią  ocen spośród uczniów klas VI, którzy otrzymali tytuł „Uczeń na Medal”.

  Jeżeli kilkoro uczniów ma identyczną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i ocenę zachowania, to o przyznaniu tytułu decyduje średnia ocen za I semestr, ewentualnie udział  w konkursach na terenie szkoły i poza szkołą oraz praca na rzecz szkoły.

  Tytuł jest przyznawany uchwałą  Rady Pedagogicznej  na wniosek  wychowawcy  klasy.
 • zdobycie  tytułu  „Najlepszy Sportowiec Szkoły” oraz  specjalnej statuetki  w  kategorii dziewcząt i chłopców za to, że:
  a) jest uczniem klasy VI;
  b) uzyskał pozytywne oceny na świadectwie promocyjnym oraz wzorową lub bardzo dobrą  ocenę zachowania;
  c) osiągnął znaczące wyniki w zawodach i konkurencjach sportowych w szkole i na szczeblach wyższych.

  Tytuł jest przyznawany na wniosek nauczycieli wychowania fizycznego i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 • zdobycie  w klasach IV – VI świadectwa  z  wyróżnieniem,  jeżeli  uzyskał  średnią ocen co najmniej 4,75 i bardzo dobre lub wzorowe zachowanie.


Tytuł „Uczeń na Medal” może wyjątkowo otrzymać uczeń, który rozpoczął  naukę w  szkole po I semestrze i spełnia warunki do jego uzyskania tylko na koniec roku szkolnego.


Znaczące osiągnięcia w konkursach, zawodach i igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

 

Kary uczniów

1.      Uczeń może otrzymać karę (stosowana kara nie może naruszać jego nietykalności i godności osobistej) za:

 • nieprzestrzeganie Statutu Szkoły;
 • niewłaściwy stosunek do obowiązków szkolnych, kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły (przezywanie, konflikty koleżeńskie, wulgarne wypowiedzi, bieganie, popychanie, krzyczenie, plucie i inne);
 • nieprzestrzeganie przyjętych form praworządnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią (wulgarne wypowiedzi, kradzieże, bójki i pobicia, wymuszenia, notoryczne wagary, nieodpowiednia postawa wobec pracowników szkoły);
 • świadome niszczenie mienia szkolnego.

2. Uczeń może być ukarany:

 • ustnym upomnieniem udzielonym przez samorząd klasowy lub wychowawcę wobec klasy;
 • pisemną naganą wychowawcy, której formularz należy wkleić do „Zeszytu do korespondencji z rodzicami”, informującą rodziców ucznia o jego niewłaściwym zachowaniu;
 • ustnym upomnieniem dyrektora za naruszanie zasad właściwego zachowania lub pisemną naganą dyrektora, informującą  rodziców o zachowaniu ucznia;
 • zakazem uczestnictwa w imprezach klasowych i szkolnych;
 • zakazem reprezentowania szkoły na zewnątrz;
 • przeniesieniem do równorzędnej klasy;
 • przeniesieniem do innej szkoły za zgodą Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w Poznaniu.

  Dyrektor może wystąpić do Kuratora Oświaty w Poznaniu z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku, gdy zmiana środowiska wychowawczego może korzystnie wpłynąć na postawę ucznia. O przeniesienie do innej szkoły dyrektor wnioskuje, gdy uczeń:
  a) notorycznie łamie przepisy zawarte w Statucie Szkoły, otrzymał kary przewidziane w Statucie, a stosowane środki zaradcze nie przynoszą pożądanych efektów;
  b) zachowuje się w sposób demoralizujący bądź agresywny, zagrażający zdrowiu i życiu uczniów;
  c) dopuszcza się czynów łamiących prawo, np. kradzieże, wymuszenia, zastraszanie, notoryczne wagary, niszczenie mienia.
 • powiadomieniem organu prowadzącego szkołę o notorycznych wagarach i nałożeniem kary finansowej na jego rodziców;
 • poniesieniem kary finansowej przez rodziców za wyrządzone szkody materialne w szkole;
 • zgłoszeniem sprawy na policję.

3. Od nałożonej kary, uczeń, jego rodzice lub przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego mogą, w formie pisemnej, odwołać się do dyrektora szkoły w terminie 2 dni od nałożenia kary.

4. Dyrektor w porozumieniu z pedagogiem szkoły i przewodniczącym Zarządu Samorządu Uczniowskiego, a w szczególnych przypadkach z powołanymi przez siebie przedstawicielami Rady Pedagogicznej, rozpatruje odwołanie w ciągu 3 dni i postanawia:

 • oddalić odwołanie, podając pisemne uzasadnienie;
 • odwołać karę;
 • zawiesić warunkowo wykonanie kary.

5.      Od decyzji podjętej przez dyrektora szkoły odwołanie nie przysługuje.

6.      Spory między rodzicami a nauczycielami rozstrzyga dyrektor szkoły.

7.      Szkoła informuje rodziców ucznia o przyznanej mu nagrodzie lub zastosowaniu wobec niego kary.

 

Tematy pokrewne