SzkołaDzieje szkołyHistoria szkoły

Historia szkoły

1 września 1945r. Publiczna Szkoła Powszechna Nr 2 w Pile przy ulicy Bydgoskiej 21 rozpoczęła pierwsze po 137-letniej niewoli, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze dla polskich dzieci. Budynek szkolny został wzniesiony w latach 1890-1895 z przeznaczeniem na koszary wojskowe. Po pierwszej wojnie światowej przeznaczono go na Urząd Celny. W okresie II wojny światowej w budynku ponownie powstały koszary a później szpital. W czasie walk toczonych o wyzwolenie miasta, budynek uległ w części uszkodzeniu przez pożar.

Polscy nauczyciele, którzy przybyli do miasta, musieli wykazać wiele inwencji celem otwarcia drugiej w mieście szkoły. Zadanie to przypadło takim nauczycielom jak: p. Jadwidze Zielińskiej, p. Władysławowi Ruckiemu i p. Marianowi Smolarzowi. Do powstałej szkoły zgłosiło się 179 uczniów. Z każdym dniem liczba uczniów rosła.

Pierwszy rok pracy i nauki w szkole był bardzo trudny. Jesienią i zimą brak było dostatecznego ogrzewania, gdyż w pomieszczeniach lekcyjnych znajdowały się jedynie piecyki, z których rury wystawione były na zewnątrz przez okna. Uczniom brakowało zeszytów i książek. Pierwsze podręczniki otrzymali uczniowie dopiero w nowym oku szkolnym 1946/47 z Inspektoratu oświaty w Chodzieży.

W następnych pięciu latach liczba uczniów nadal wzrastała. Zatrudnieni też zostali nowi nauczyciele. W 1950 roku do szkoły uczęszczało już 900 uczniów, których uczyło 12 nauczycieli (etat nauczycielski wynosił wówczas 36 godzin, a odział liczył do 50 uczniów.

Z dniem 1 wrzenia 1950 roku władze oświatowe dokonały podziału zespołu uczniowskiego i nauczycielskiego na dwie odrębne jednostki tworząc w ten sposób nową Publiczną Szkołę Powszechną Nr 4, która zajęła połowę budynku Szkoły Nr 2. Dokonany podział nie rozwiązał problemów lokalowych a wręcz przeciwnie, pogłębił eksploatację budynku. Do istniejącego obiektu szkolnego wprowadzono Miejską Bibliotekę Pedagogiczną i Wieczorową Szkołę Dokształcającą. W ten sposób zajęcia rozpoczynały się o godzinie 8.00 i trwały do 21.00 przy pełnym wykorzystaniu wszystkich pomieszczeń lekcyjnych. Stała eksploatacja budynku wymagała właściwej konserwacji, napraw i remontu. Staraniem kierownictwa szkoły i miejskich władz oświatowych w latach 50 i 60 dokonano remontu pokrycia dachowego, uruchomiono centralne ogrzewanie, wyremontowano oświetlenie, zradiofonizowano szkołę.

Trudne warunki lokalowe, zbyt duża liczba oddziałów w stosunku do posiadanych izb lekcyjnych, zmusiła władze oświatowe i kierownictwo szkoły do szukania rozwiązań poprawy warunków nauki. Najpierw wyprowadzono Wieczorową Szkołę Dokształcającą do budynku Szkoły Podstawowej Nr 7, później Miejską Bibliotekę Pedagogiczną umieszczono w Domu Nauczyciela przy ul. Wodnej, a dzięki porozumieniu z Technikum Budowlano-Drogowym przy ul. Teatralnej od grudnia 1971 uczniowie klas I-IV pobierali nauki w wynajętych salach lekcyjnych w budynku technikum. Uczniowie klas V-VIII uczęszczali do budynku macierzystego. W ten sposób poprawiły się znacznie warunki pracy i nauki, gdyż ta kończyła się każdego dnia o godz. 14.30. Stan taki trwał do czasu otrzymania nowego obiektu przez Szkołę Podstawową Nr 4 przy ul. Grabowej, tj. do października 1973 r.

Z chwilą opuszczenia przez nią zajmowanej części budynku  Szkoły Nr 2 staraniem rodziców, zespołu nauczycielskiego, młodzieży, a także zakładu opiekuńczego doprowadzono do całkowitego odnowienia pomieszczeń szkolnych. Po zakończeniu prac remontowych sprowadzono do macierzystego budynku klasy I-IV. Zajęcia lekcyjne odbywały się nadal na jedną zmianę. Pomimo bieżących remontów i starannego utrzymania szkoły, ten stary budynek nie mógł dalej służyć młodzieży. Był już wyeksploatowany i dalsze prowadzenie w nim nauki mogło grozić katastrofą. Wzniesiono więc nowy obiekt szkolny przy ulicy Roosevelta 12. Pierwszy dzwonek rozległ się w nowym budynku szkoły 1 września 1980 roku.

02.06.1981 r. odbyła się w szkole niecodzienna uroczystość - wręczenie sztandaru, który ufundował Komitet Rodzicielski. W 1985 roku szkoła uroczyście obchodziła 40-lecie swojej działalności dydaktycznej. Z tej okazji wydano okolicznościowy biuletyn. 01.09.1988r nadano szkole status szkoły sportowej. We wrześniu 1994 roku oddano nowoczesną salę gimnastyczną.

 

Tematy pokrewne